menu1menu1menu1menu1

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2013 r., poz. 1530), sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Aby przekazać roczne sprawozdanie należy:

• posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. Odpowiedni formularz należy po wypełnieniu i podpisaniu przekazać pocztą na adres:
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
lub faksem na numer (22) 458 77 00


Wszystkie dotychczas przyznane loginy-BZP i hasła-BZP zachowują swoją ważność.


Aby zmienić dane klienta w systemie potrzebne do zamieszczenia ogłoszenia lub przesłania sprawozdania należy zwrócić się mailem (biuletynzp@uzp.gov.pl), faksem ((22) 458 77 00) lub pisemnie na adres Urzędu Zamówień Publicznych. Zmiana dokonywana jest niezwłocznie.


Kolejne kroki:
• Na ekranie głównym Portalu Zamawiający wybiera jeden z dwóch dostępnych serwerów umieszczonych w menu po lewej stronie ekranu,
• Następnie zamawiający loguje się do systemu BZP wprowadzając identyfikator użytkownika (login- BZP) oraz hasło-BZP,
• Po zalogowaniu zostanie wyświetlona strona z dostępem do interaktywnych formularzy.
• Po wybraniu linku „Roczne sprawozdanie" wyświetli się strona Systemu do przesyłania rocznych sprawozdań z danymi teleadresowymi Zamawiającego oraz możliwością wyboru opcji dot. przesyłania sprawozdania.
• Wypełniając formularz sprawozdania Zamawiający musi postępować zgodnie z procedurą wybierając odpowiednie opcje i wypełniając odpowiednie pola formularza.
• Przejść do ostatniej strony formularza i wybrać opcję "Przesłanie sprawozdania".


System do przesyłania rocznych sprawozdań nie przesyła na adres mailowy powiadomień o przekazaniu rocznego sprawozdania. Potwierdzeniem, że sprawozdanie wpłynęło do UZP w wersji elektronicznej jest pojawienie się na stronie Systemu oraz w formularzu sprawozdania numeru referencyjnego i daty, wygenerowanych przez System.


Zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie danych do sprawozdania. Takie sprawozdanie przechowywane jest w systemie przez 15 dni od ostatniej modyfikacji. Aby kontynuować wprowadzanie danych do sprawozdania, po zalogowaniu się do Systemu do przesyłania rocznych sprawozdań należy wybrać opcję „Powrót do przerwanej sesji”.


Inne formy przekazywania sprawozdań nie są akceptowane.


Źródło: Urząd Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl